مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
برگزاري كميته نظام پيشنهادات استانداري
برگزاري كميته نظام پيشنهادات  استانداري به گزارش مديركل برنامه ريزي،نوسازي و تحول اداري كميته نظام پيشنهادات استانداري و واحد هاي تابعه در دفتر معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع با حضور اعضاء برگزار گرديد.

به گزارش مديركل برنامه ريزي،نوسازي و تحول اداري كميته نظام پيشنهادات استانداري و واحد هاي تابعه در دفتر معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع با حضور اعضاء برگزار گرديد.

در اين جلسه مجتبي ملكي دبير كميته ضمن تشريح كليت و دلايل ايجاد كميته نظام پيشنهادات به اهميت و نقش محوري آن در ايجاد مديريت مشاركتي و استفاده از ايده ها و نظرات و ديدگاه كليه كاركنان در تصميم گيري سازماني پرداخت.

ملكي در ادامه  ضمن تشريح آئين نامه اجرايي توضيحاتي را در خصوص وظايف شورا، كميته تخصصي ، نحوه ارزيابي پيشنهادات و ابزارهاي انگيزشي و تشويقي مندرج در آئين نامه به جلسه ارائه نمودند .

در ادامه جلسه نيزآقاي اميري معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع و رئيس كميته با تاكيد برادامه و پي گيري جلسات برلزوم استفاده از نظرات همكاران و دريافت پيشنهادات كمي و كيفي براساس متددهاي علمي تاكيد نمود.

شايان ذكر است در اين جلسه پس از بحث و بررسي تصميماتي از 34 پيشنهاد واصله به دبيرخانه كميته نظام پيشنهادات 2 پيشنهاد مصوب ، 3 پيشنهاد جهت بررسي تخصصي عودت و 2 پيشنهاد يصورت مشروط مورد موافقت قرار گرفت و 27 پيشنهاد هم مورد موافقت اعضاء كميته قرار نگرفت.

1396/10/14
Powered by DorsaPortal