مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
اخبار
1398/03/01
برگزاري جلسه كميته اصلاح ساختار، فرآيندها و فناوري هاي مديريتي برگزاري جلسه كميته اصلاح ساختار، فرآيندها و فناوري هاي مديريتي
در اين جلسه ابتدا آقاي ملكي بعنوان دبير كميته و مديركل برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري به تشريح دستورات جلسه پرداخت و توضيحات كاملي درخصوص اجرايي شدن سياست ها، برنامه ها و اقدامات علمي دستوركار جلسه ارائه نمود . دراين جلسه پس از اظهار نظر معاون محترم توسعه مديريت و منابع استانداري و ساير اعضاي جلسه تصميمات بشرح ذيل اتخاذ گرديد:

در راستاي  برگزاري بهينه كميته نظام پيشنهادات:

پيگيري برگزاري كميته نظام پيشنهادات مطابق دستورالعمل و با شرايط زير:

پيشنهاد از كارهاي روتين و مرسوم و متداول نباشد

در راستاي كاهش يا اصلاح فرآيند وظايف كاركنان باشد

هزينه اضافي بر دستگاه تحميل نكند

پيشنهاد پس از بررسي شرايط توسط مديران كميته تاييد و سپس اجرا گردد.

پيشنهادات تاييد شده چاپ، و تقدير نامه از استاندار، و پاداش مالي منظور گردد.
 
 
 
 
تعداد بازدید : 96
Powered by DorsaPortal