مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
شرح وظايف

شرح وظايف دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري

موضوع نامه شماره 132611 مورخ 1395/10/12معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور

 

· هماهنگي و انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه شوراي اداري استان

· هماهنگي و انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كارگروه توسعه مديريت استانداري

· بررسي و تجزيه تحليل اعتباري پيشنهادي استانداري اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي با توجه به طرح ها و برنامه هاي مربوط به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

· برنامه ريزي در خصوص پياده سازي فرآيند تخصيص منابع، طبقه بندي هزينه ها و استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص يافته (تهيه و تنظيم بودجه سالانه و واحدهاي سازماني تابعه)

· تهيه، سنجش و تنظيم گزارشهاي لازم از نحوه اجراء و ميزان پيشرفت طرحها و برنامه هاي استانداري

· تنظيم موافقت نامه بودجه استانداري و واحدهاي تابعه در قالب برنامه ها پس از وصول بودجه مصوب و پيگيري در حصول تخصيص ها

· نظارت بر بودجه عملياتي و ارزشيابي از عملكرد بودجه استانداري و واحدهاي تابعه

· هماهنگي و انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كميته بررسي پيشنهادات استانداري و واحدهاي تابعه

· انجام كليه امور مرتبط با تشكيلات استانداري و و احدهاي سازماني تابعه با هماهنگي واحد تخصصي ذيربط وزارت كشور

· پيگيري و نظارت بر نحوه اجراي نقشه راه اصلاح نظام اداري اعم از برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شوراي عالي اداري در استانداري، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه

· نظارت عاليه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداري در استان.

· انجام برنامه ريزي هاي لازم جهت مستند سازي و اصلاح بهبود فرآيند هاي انجام كار در استانداري و واحد هاي تابعه

·  انجام برنامه ريزي هاي لازم در جهت توانمندسازي، بهبود عملكرد و افزايش بهره وري كاركنان استانداري و واحد هاي تابعه و برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با هدف دستيابي به تعالي سازماني

· مطالعه و بررسي مستمر سازمان و وظايف دستگاه، مستندسازي فرآيندهاي انجام كار به منظور تقسيم وظايف واحدها، تدوين راهكارهاي پيشنهادي براي اصلاح و بهبود روشهاي انجام كار در سطح استانداري

· تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي روش انجام كار در بخشهاي مختلف عمومي و تخصصي استانداري و واحدهاي تابعه به منظور بهبود روشها و تسريع در انجام امور با همكاري واحدهاي ذيربط

· نيازسنجي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مربوط به استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته بر اساس سياستها، خط مشي ها و برنامه هاي مصوب مراجع ذيربط

· تهيه و تنظيم، نظارت  و عنداللزوم اجراي برنامه هاي آموزشي سالانه آموزش هاي كوتاه مدت براي مديران و كاركنان استانداري و واحدهاي سازماني تابعه

· نظارت بر حسن اجرا و ارزيابي عملكرد دوره هاي آموزشي استانداري واحدهاي تابعه

· انجام امور مربوط به صدور گواهينامه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوب مراجع ذي صلاح مربوط به استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته در چارچوب قوانين و مقررات مربوط

· تنظيم شناسنامه آموزشي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته

· پيشنهاد انجام كليه امور پژوهشي مطالعاتي استانداري و واحد هاي تابعه اعم از تعيين اولويتهاي نيازهاي پژوهشي و ارائه آن به دبيرخانه كارگروه پژوهش و فناوي استان

· استقرار نظام مديريت دانش در استانداري و واحدهاي تابعه

· برنامه ريزي در جهت پياده سازي نظام پيشنهادات و واحدهاي تابعه و تابعه

تاریخ به روز رسانی: 2017/10/12
Powered by DorsaPortal