مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
آموزش

واحد آموزش دفتربرنامه ريزي،نوسازي و تحول اداري در راستاي گسترش آموزش نظام­ مند، افزايش دانش تخصصي كاركنان و افزايش كيفيت خدمات اقدامات ذيل را انجام مي­دهد:

 • انجام مطالعات لازم در زمينه روشهاي نوين آموزش كاركنان در راستاي اهداف استراتژيك دانشگاه
 • مطالعه وبررسي روشهاي تامين منابع و ارتقاي بهره وري در زمينه انجام آموزشهاي مورد نياز كاركنان
 • مطالعه و بررسي در زمينه ارزيابي آموزشي و روشهاي افزايش كمي وكيفي آموزشهاي بدو وحين خدمت كاركنان
 • تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روشهاي توانمند سازي كاركنان در راستاي اهداف دانشگاه
 • نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات آموزشي كاركنان از طريق ارائه راهنمايي هاي لازم
 • مراقبت در نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي و سنجش و ارزيابي عمليات در واحدهاي تابعه
 • برنامه ريزي و هماهنگي جهت اجراي دوره هاي آموزشي بدو خدمت و حين خدمت كاركنان به منظور افزايش سطح دانش، بينش و مهارتهاي آنان
 • برنامه ريزي و نظارت بر نياز سنجي آموزشي كاركنان و تعيين دوره هاي آموزشي مورد نياز با توجه به تحليل سازماني، شغلي و فردي هر يك از كاركنان در سطح دانشگاه
 • برنامه ريزي و نظارت بر تهيه كليات برنامه آموزشي كاركنان
 • شناسائي، ارزيابي و نظارت بر عملكرد مدرسين و اساتيد دوره هاي آموزشي
 • صدور گواهينامه هاي پايان دوره هاي آموزش كاركنان بر طبق ضوابط و و مقررات جاري
 • برنامه ريزي و هماهنگي جهت انجام ارزشيابي دوره هاي آموزشي برگزار شده
 • نظارت بر تشكيل پرونده آموزشي كاركنان و به روز نگهداشت آنها
 • بررسي و تاييد مزاياي آموزشي مترتب بر آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان طبق ضوابط و مقررات جاري
 • تشكيل و برگزاري مستمر جلسات كميته آموزش استانداري.
 • انجام نيازسنجي آموزشي از واحدهاي تابعه استانداري.
 • برنامه ريزي آموزشي براي كليه واحدهاي استانداري براساس سياست هاي كلي مركز مطالعات وزارت كشور.
 • تعيين رابطين آموزش فرمانداريها و برگزاري جلسات توجيهي براي آنان.
 • برگزاري دوره هاي شغلي اختصاصي و عمومي موردنياز براي كاركنان (برگزاري بيش از 20هزار نفر ساعت دوره آموزشي در شش ماهه اول سال 96) .
 • اطلاع رساني در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با وظايف كاركنان كه توسط ديگر دستگاهها و نهادهاي مورد تاييد برگزار مي گردد.
 • راه اندازي سامانه آموزشي جام براي كاركنان طبق دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور.
 • استفاده از اساتيد مجرب و كارآزموده بعنوان مدرس دوره هاي آموزشي.
تاریخ به روز رسانی: 2018/04/20
Powered by DorsaPortal