مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
نظام پيشنهادات

كميته نظام پيشنهادات استانداري لرستان

-اهداف :

نظام پيشنهادهاعلاوه براين كه بافعال نمودن كاركنان درشناسايي ورفع مشكلات،زمنيه رابراي صرفه جويي هاي اقتصادي چشمگير مهيامي سازد، كاركنان رانيزازعادت كردن به روش هاي قديمي كاري وتكرارمستمر آنها بازمي داردوچشم هاي آنان رادرمشكلات و عارضه يابي و مغزوذهن آنان رادرتحليل مشكلات وراه حل يابي فعال مي نمايد. از جمله اهداف مهم نظام پيشنهادات مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

ايجادبهبودمستمردرفرآيندهاي امورمحوله و كيفيت ارائه خدمات ،كاهش هزينه‌ها،بهبودروندهاوفرآيندهاي عملياتي،افزايش رضايت‌مندي شغلي وايجادانگيزش ورفع مشكلات سازمان بابهره‌گيري از‌نظرات وآراء كارشناسي وشناسايي رفع اتلاف هاي بي شماراداري وسازماني .

افزايش حس وفاداري سازماني دركاركنان وهمسونمودن افكاركاركنان بااهداف سازمان.

-ايجاد وشناسايي افكاروروحيات مشكل يابي كاري گروهي و تيمي كاركنان جهت شناخت وتمايزافرادخوش‌فكر، جستچوگر،خلاق وعلاقمندازسايرين وايجادزمينه جهت استفاده ازافكارو نظرات.

-ارج نهادن به شخصيت وجودي انسانها،دلپذيرتركردن محيط كاروافزايش اعتمادبه يكديگروتقويت روحيه همكاري كار گروهي.

-ايجادفرصت براي همكاران درشناخت،پرورش فكري و شخصيتي كاركنان وتقويت استعدادهاوتوانائيهاي خود.

-افزايش حس مسئوليت پذيري وافزايش بهره وري

-جنبه هاي سازماني كميته نظام پيشنهادات:

- افزايش كميت و كيفيت عملكرد

- افزايش كارايي ، اثر بخشي و بهره وري

- ايجاد حس مسئوليت پذيري

- افزايش رضايت مخاطبان

- تمركززدايي در سازمان

- حضور كاركنان و كارشناسان در متن تصميم گيريها

- همسو شدن اهداف فردي وسازماني

-اركان  كميته نظام پيشنهادات:

اركان نظام پيشنهادهاعبارتنداز: كميته نظام پذيرش پيشنهادها ، دبيرخانه،كميته كارشناسي بررسي وپذيرش نظام پيشنهاد، مي باشد.

-كميته اصلي نظام پيشنهادات:

كميته اي است متشكل از معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع و مديران كل ستادي و مشاورين حوزه كه تصميم گيري نهايي در مورد پيشنهادهاي واصله يا ارجاعي از گروههاي كارشناسي درآن صورت مي گيرد . پس از تائيد پيشنهادها توسط اين كميته ، جهت اجرا به دبيرخانه كميته ارجاع داده مي شود.

 

 

-اعضاي پيشنهادي كميته نظام پيشنهادات :

رديف

عنوان مدير

سمت در كميته

 

تهيه حكم با امضاي

1

معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع

رييس و عضو كميته

استاندارمحترم

2

مديركل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري

دبير و عضوكميته

استاندارمحترم

3

كارشناس دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري

عضو و مسئول دبيرخانه

رييس شورا

4

يكي از مديران معاونت سياسي ، امنيتي و اجتماعي

عضوكميته

رييس شورا

5

يكي از مديران معاونت هماهنگي امور عمراني

عضو كميته

رييس شورا

6

مديركل دفتر امور بانوان وخانواده

عضوكميته

رييس شورا

7

مديركل امور اداري و مالي

عضوكميته

رييس شورا

8

مديركل دفتر مديرت عملكرد ، بازرسي و امور حقوقي

عضوكميته

رييس شورا

9

فرماندار شهرستان خرم آباد( نماينده فرمانداران استان)

عضو كميته

رييس شورا

- شرح وظايف كميته نظام پيشنهادات:

1-                 تعيين خط مشي ها اجرايي، سياست گذاري و برنامه ريزي مرتبط با نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و تعيين زمينه هاي مناسب براي ارائه پيشنهادها

2-                 تصميم گيري نهايي در مورد رد يا پذيرش نهايي پيشنهادها

3-                 تعيين و تائيد برترين پيشنها كمي و كيفي(بيشترين اثربخشي)،پيشنهاد دهنده برتر با بيشترين پيشنهاد(به شرط حداقل 10درصد پيشنهاد مصوب)، كارشناس برتر، مجري برتر، مدير برتر(پيشنهادهاي گروهي)

4-                 تعيين و تائيد پاداش ها و ساير هزينه ها از محل 20 درصد منافع حاصل از اجراي پيشنهادها

5-                 نظارت بر عملكرد دبيرخانه

6-                 تدوين و تصويب ضوابط و معيارهاي تعيين پاداش كارشناسان بررسي كننده و مجريان پيشنهادها برحسب ميزان مشاركت و كمك آنها در اجرا و ابلاغ آن به واحد ذيربط با امضاي رئيس كميته براي پرداخت

7-                 تعيين و تصويب مشوق هاي عمومي به منظور تقويت فرهنگ مشاركت ميان كاركنان، از محل منافع كميته نظام يشنهادات

- دبيرخانه  كميته نظام پيشنهادات:

كميته نظام پيشنهادهاداراي يك دفتربه نام دبيرخانه نظام پيشنهادهامي باشد.اين دبيرخانه زيرنظرمستقيم رئيس كميته و توسط دبيرمطابق باروش بررسي پيشنهادهافعاليت مي كند.مسئول دبيرخانه كميته توسط شوراي نظام پيشنهادهامعرفي وباتائيدمعاونت محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع بعنوان رئيس كميته مذكور منصوب مي شوند.

اين دبيرخانه به عنوان پل ارتباطي ميان كميته ،كاركنان ومديريت ارشدمعاونت مي باشدومسئوليت راهنمايي،پاسخگويي وانعكاس نظرات كاركنان را به عهده دارد. نحوه انتخاب و شرح وظايف دبير نظام پيشنهادها در ادامه آمده است.

- شرح وظايف دبيرخانه كميته نظام پيشنهادات :

1- دريافت و ثبت پيشنهادها

2-برنامه ريزي براي ايجاد زمينه شكوفايي و رشد خلاقيت در كاركنان

3-نظارت بر حسن اجراي پيشنهادهاي مصوب و بررسي اثر بخشي آنها و گزارش به كميته

4-تهيه گزارش عملكرد سالانه كميته نظام پيشنهادات و نحوه عملكرد گروهاي ارزيابي و ارائه آن به مراجع ذيصلاح

5-برگزاري جلسات كميته نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

6-پيگيري اجراي مصوبات كميته نظام پيشنهادات

7-ارجاع پيشنهادهاي مصوب براي اجرا و پيگيري مراحل اجراي آن

8-ارائه گزارش كامل اجراي پيشنهاد به كميته نظام پيشنهادات پس از پايان فرآيند اجراي پيشنهاد و يا بهره برداري از آن

9-اعلام وضعيت پيشنهادهاي دريافتي به كاركنان به صورت مستمر

10-اطلاع رساني موضوعات اولويت دار اعلام شده توسط كميته اصلي بر حسب ضرورت

11-پيشنهاد اجراي فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي مناسب به منظور گسترش فعاليت كميته نظام پيشنهادات(مانند برگزاري سمينارها، همايش ها، بازديدها ، دوره هاي آموزشي و...)

12-گردآوري منابع و كتاب هاي مرجع علمي، تجربيات و دستاوردهاي ساير سازمان ها در زمينه پذيرش و بررسي پيشنهادها

13-انجام مكاتبات ضروري كميته نظام پيشنهدات در حدود تعيين شده

14-ثبت و نگهداري سوابق پيشنهادها از مرحله دريافت تا دريافت نتيجه

- گروه كارشناسي كميته  نظام پيشنهاد ات:

گروهي ازمديران مياني وپايه وكارشناسان معاونت هستندكه پيشنهادهاي ارائه شده ازدبيرخانه راباتوجه به آئين نامه پيشنهادهاوتخصصها بررسي مي نمايند

الف)نحوه انتخاب اعضاء گروه كارشناسي:

به منظورارزيابي اوليه پيشنهادهاي ارائه شده كاركنان درموضوعات متفاوت،گروه كارشناسي،بررسي وپذيرش پيشنهادهاآنهاراباتوجه به قوانين ومقررات سازماني ومعاونت،تخصص،برآوردهاي فني،مالي و....بررسي مي كنند.اعضاي اين گروه طبق دستورالعمل انتخاب اعضاي گروههاي كارشناسي،بررسي وپذيرش پيشنهادهاتعيين ودرچهار چوب دستورالعمل مربوطه(دستورالعمل تشكيل جلسات گروههاي كارشناسي،بررسي وپذيرش پيشنهادها)انجام وظيفه خواهندنمود.افزايش ياكاهش تعدادگروههاي كارشناسي وهمچنين تغييرعناوين گروههاي كارشناسي متناسب باپيشنهادهاي ارائه شده وشرايط زماني باتصويب شوراي نظام پيشنهادهاامكان پذيرخواهدبود.

-شرح وظايف گروه كارشناسي كميته نظام پيشنهادات:

1- بررسي پيشنهاد،رسيدگي،تصويب وياردطرحهاي پيشنهادي وارائه گزارش ارزيابي باتوجه به منابع وموانع موجوددرمعاونت به كميته اصلي نظام پيشنهادات

2- تعيين سطح پيشنهادها(پيشنهاد قابل قبول،پيشنهادقابل اجرا)

3- تعيين زمينه تخصصي پيشنهاد

4- بررسي پيشنهادازلحاظ تطابق باقوانين ومقررات سازماني وحوزه معاونت

5- اعلام نظر در مورد توجيه فني و اقتصادي طرح

6- در صورت قبول طرح ، ارجاع پيشنهادها به كميته اصلي  نظام پيشنهادها و در صورت رد طرح ، ارجاع به دبيرخانه

7- ارجاع پيشنهاد در صورت نياز به اصلاح

8- ارائه گزارش عملكرد گروه بررسي وپذيرش پيشنهادها به كميته اصلي نظام پيشنهادها

9- راهنمايي لازم به پيشنهاددهنده جهت تكميل پيشنهادهاي ناقص

10- اخذ اطلاعات لازم از منابع موثق سازمان جهت هماهنگي در برآوردهاي كارشناسي

11- دعوت از پيشنهاددهنده يا متخصصان مربوطه به جلسات كارشناسي در صورت لزوم

12- تهيه و ارسال گزارش عملكرد گروه كارشناسي (شامل تعداد جلسات برگزار شده ، تعداد طرحهاي بررسي شده و ميزان مشاركت هريك از اعضاي گروه و ...) در پايان هر ماه به دبيرخانه نظام پيشنهادها

13 -ارزيابي پيشنهادها و تعيين نمره ارزيابي پيشنهاد ، با توجه به جدول امتيازات پيشنهادها

تبصره 1 : چنانچه اجراي طرحي با الزامات استاندارد ( قانوني و سازماني ) مغايرت داشت از كميته اصلي نظام پيشنهادها در مورد چگونگي رفع موانع استعلام گردد .

تبصره 2 : پيشنهادهايي كه امتياز آنها از يك حد تعريف شده كمتر باشد نيازي به طرح در گروه كارشناسي پيشنهادها ندارد و نتيجه به پيشنهاددهنده اعلام خواهد شد.

 

 

-مميزي پيشنهادات :

الف ) پيشنهادهاي قابل‌قبول:

1- قابل اجرا

- اجراي پيشنهاد به نفع معاونت است (با ذكر استدلال ، هزينه ، فايده) و نيازي به آزمايش ندارد

- پيشنهاد در ابتدا به صورت آزمايشي اجرا گردد. پس از حصول اطمينان از موفقيت آن لازم‌الاجراست

- پيشنهاد در حال حاضر بنا به محدوديتهايي قابل اجرا نبوده ولي به محض فراهم شدن شرايط و بستر لازم قابل اجرا خواهد بود.

2- پيشنهادهاي غيرقابل اجرا                                 

- اجراي پيشنهاد امكان‌پذير نيست

- اجراي پيشنهاد از نظر تحليل هزينه فايده به صلاح سازمان نيست

ب ) پيشنهادهاي غيرقابل قبول:

1- پيشنهادهاي تكراري

2- پيشنهادهايي در خصوص ارائه مشكل بدون ذكر راه حل

3- پيشنهادها در ارتباط با حقوق و مزايا

4- پيشنهادها در خصوص فعاليتهاي غير مرتبط باعمليات سازماني

5- پيشنهادهايي كه ارزش افزوده اي براي معاونت ندارد. بعبارتي پيشنهاد صرفاً جنبه انتقادي داشته وراه كار اجرائي ارائه ننموده است

در ضمن، در صورتيكه پيشنهاد نياز به بررسي بيشتر جهت تصميم‌گيري نهايي داشته باشد به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد:

1- عودت به پيشنهاد دهنده جهت بازنگري و اصلاح

2- ارجاع به گروه كارشناسي ، بررسي و پذيرش پيشنهاد جهت بررسي و اظهار نظر

 

 

تاریخ به روز رسانی: 2018/02/15
Powered by DorsaPortal