مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
 بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
 

مقدمه

"نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد" به عنوان زير سيستم نظام "مديريت مبتني بر نتايج" و با هدف ارتقاي كارآيي و اثربخشي مصرف منابع سازماني مورد توجه جدي دولت ها بوده است. در اين نظام، اعتبارات بر مبناي عملكرد واحدهاي سازماني در راستاي توليد محصولات (خدمات) و يا دستيابي به پيامدها تخصيص مي يابد و بدين ترتيب، سازمان ها به سمت افزايش شفافيت در نحوه مصرف منابع براي انجام فعاليت ها، توليد خروجي ها و دستيابي به اهداف و استراتژي ها و نيز پاسخگويي بيشتر سوق مي يابند.

بر اساس تعريف صندوق بين المللي پول، بودجه ريزي مبتني بر عملكرد عبارت است از: روش ها وساز و كارهايي كه ارتباط بين اعتبارات تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرايي را با خروجي ها و پيامدهاي آنها از طريق بكارگيري اطلاعات عملكردي در تخصيص منابع تقويت مي سازد. همانگونه كه از اين تعريف استنباط مي شود، سه موضوع اساسي در يك نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد مشاهده مي شود:

الف) عملكرد سازماني: اعتبارات هر سازمان در قبال ارزيابي شاخص هيا عملكرد برنامه ها و فعاليت هاي آن تخصيص مي يابد. بديهي است همواره ارزيابي عملكرد بر مبناي اهداف از پيش تعيين شده انجام مي شود. بنابراين برنامه ريزي براي تعيين اهداف كمي سالانه و چند ساله و ارزيابي عملكرد بر مبناي هدف ها، در نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد ضروري است. ارزيابي عملكرد در سطح خروجي ها، فعاليت ها و پيامدها صورت مي گيرد به گونه اي كه در سطح خروجي ها موضوع كارآيي، در سطح پيامدها موضوع اثربخشي و در سطح فعاليت ها ارتباط مولد يا غيرمولد آنها در توليد خروجي ها و نيز با يا بدون ارزش افزوده بودن آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.

ب- قيمت تمام شده: دومين عنصر اصلي يك نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، بعد از ارزيابي عملكرد سازمان در قبال تحقق اهداف سالانه، موضوع ميزان منابع قابل تخصيص بر مبناي عملكرد به دست آمده مي باشد. عامل اصلي و محوري در اين مرحله، محاسبه قيمت تمام شده هر واحد محصول (كالا يا خدمت) و هر واحد فعاليت است.

ج- كارايي و اثربخشي: سومين ركن مهم، توليد محصولات و خدمات بيتشر و با كيفيت بالاتر با صرف منابع كمتر نسبت به گذشته مي باشد. اين به معناي افزايش كارآيي سازمان در نحوه مصرف منابع براي توليد خروجي ها و به عبارت ديگر مديريت بهاي تمام شده فعاليت ها است. متعاقب آن، ميزان تحقق اهداف ناشي از توليد خروجي هاي مرتبط و ميزان همبستگي آنها مورد بررسي و در خصوص ادامه، افزايش يا كاهش سطح توليد خروجي ها تصميم گيري مي گردد.

بنابراين، با توجه به نكات فوق الذكر، سه عنصر اصلي در نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد قابل توجه است كه عبارتند از: 1- برنامه ريزي 2- هزينه يابي 3- مديريت عملكرد

علاوه بر سه عنصر فوق، سه عنصر ديگر كه به عناصر توانمندساز معروف هستند به منظور كاركرد هر چه بهتر سه عنصر اوليه به آنها اضافه مي شوند كه عبارتند از: نظام انگيزشي، نظام پاسخگويي و مديريت تغيير.

با توجه به مطالب پيش گفت، اهداف نهايي از اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد به شرح زير مي باشد:

  • تغيير رويكرد از تمركز بر ورودي ها به خروجي ها و پيامدها
  • برقراري ارتباط شفاف ميان منابع صرف شده و خروجي ها و پيامدها
  • تبديل اسناد بودجه به ابزاري براي برنامه ريزي اقتصادي و مديريت عملكرد سازماني
  • اختصاص اعتبارات بودجه اي در ازاي ارائه خدمات مطلوب تر به جاي صرف منابع بيشتر
  • افزايش انگيزه مديران و كاركنان براي ارائه خدمات با هزينه كمتر و كميت و كيفيت بالاتر
  • متناسب سازي اختيارات و مسئوليت هاي مديران
  • استانداردسازي خدمات از طريق شناسايي شيوه هاي برتر ارائه خدمات و ترويج و تعميم آنها

  مشاهده متن كامل در فرمت پي دي اف+ پيوستها و ضمايم

 
تاریخ به روز رسانی: 2018/02/15
Powered by DorsaPortal